Namera o prodaji premičnega osnovnega sredstva parkovni traktor MTD RH 125/92

Namera o prodaji premičnega osnovnega sredstva parkovni traktor MTD RH 125/92

Številka: 410-186/2020-1
Datum: 24. 6. 2020

Mestna občina Ptuj, Četrtna skupnost Jezero, Belšakova 20 A, Ptuj, objavlja na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO

o prodaji premičnega osnovnega sredstva parkovni traktor MTD RH 125/92, letnik 2007, po metodi neposredne pogodbe.  Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere.

Priloge

Črtomir Rosić, predsednik sveta Četrtne skupnosti Jezero

Hits: 197