Položnice za odvoz gospodinjskih odpadkov: Izjava za javnost

Položnice za odvoz gospodinjskih odpadkov: Izjava za javnost

V primeru novo izdanih položnic za odvoz odpadkov krajanom ČS Jezero in ČS Spuhlja  ki so po pogodbi CERO Gajke bili opravičeni do brezplačnega odvoza gre za kompleksno zadevo za katero je potrebna nekoliko obsežnejša razlaga. Pomembno se mi zdi, da krajani glede te problematike dobijo širšo in celovito sliko.

Po pogodbi CERO Gajke, ki jo je ČS Jezero podpisala z MO Ptuj leta 2002 (mimogrede pogodba CERO Gajke je v celoti že od začetka tega mandata javno dostopna na spletni strani ČS Jezero) je v 3. točki jasno določeno katerim krajanom je MO Ptuj zagotovila brezplačen odvoz gospodinjskih odpadkov. Osebno ne bi rekel, da so to bonitete, saj če imaš pred svojim pragom tako veliko in neurejeno smetišče kot je CERO Gajke z vsemi njenimi negativnimi vplivi na kvaliteto življenja in zdravje, potem bi me težko kateri prepričal, da gre pri tem za boniteto.

Pomembno je tudi poudariti, da je izgradnjo deponije CERO Gajke na tej lokaciji krajanom predlagala MO Ptuj, ki je v pogajanjih sama ponujala določene infrastrukturne projekte in ostalo. Pogajanja so kljub temu bila težka in so trajala kar 3 leta. Krajani so se na koncu za deponijo v svojem okolju odločili samo zaradi treh obljub MO Ptuj in sicer da bo:

  • po 15 letih poiskala novo lokacijo
  • na CERO Gajke vgrajevala najsodobnejšo tehnologijo, ki bo preprečevala negativne vplive na ljudi in okolje
  • po 15 letih deponijo zaprla in jo sanirala ter odstranila vse objekte

Teh glavnih točk MO Ptuj žal ni udejanjila. Glede omenjene pogodbe lahko povem, da so se njene različne interpretacije pričele hitro po podpisu pogodbe in skozi vsa leta smo na ČS Jezero morali pristajati na določene kompromise.

Zadeve so se začele posebej stopnjevati že v času prejšnjega župana Mirana Senčarja, v tem mandatu županje Nuške Gajšek pa so se nadaljevale. Vse bolj je bilo jasno, da MO Ptuj ne bo uresničila vseh pogodbenih obveznosti predvsem v tem, da deponijo po 15 letih zapre in sanira ter poišče novo lokacijo. Naj posebej poudarim, da je to bil glavni razlog, da smo krajani na referendumu sprejeli ponujeno pogodbo in jo tudi podpisali.

Vse od leta 2017 smo krajani torej dobivali občutek, da MO Ptuj želi na vsak način pogodbo prikazati kot nično. Pri tem bi poudaril, da možnost ničnosti pogodbe posega v načelo avtonomije volje strank pri sklepanju pogodb oziroma v pravico do prostega urejanja obligacijskih razmerij. Čeprav se na obstoj ničnosti pogodbe lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba, le to po uradni dolžnosti lahko ugotavlja samo sodišče.

Imam občutek, da so na  MO Ptuj to zadevo namerno spregledali in se v zvezi z ničnostjo pogodbe sklicevali na pravno mnenje odvetnikov Aleksandra Tuška in Tanje Zorjan Tušek iz Lenarta, ki ga je v prejšnjem mandatu oz. leta 2017 naročila ČS Spuhlja.

Pri tem poudarjam, da gre le za eno pravno mnenje, ki pa ni obvezujoče, a je MO Ptuj koristilo prav v ta namen, saj pravica do sklicevanja na ničnost nikoli ne ugasne, kar pomeni, da se lahko na ničnost sklicuje kadarkoli, ne glede na to, koliko časa je preteklo od sklenitve pogodbe.

Stališče ČS Jezero je glede tega bilo drugačno in smo pogodbo CERO Gajke ves čas zagovarjali kot pravnomočno. Na MO Ptuj smo zato podali pobudo za končno rešitev vseh nesoglasij. Na delovnem sestanku z mestnimi svetniki, ki ga 1. 9. 2020 sklicala županja, smo v ČS Jezero dobili priložnost, da predstavimo naše poglede na celotno problematiko CERO Gajke. Govora je bilo tako o sami izvedbi zaprtja deponije, kot o določenih točkah pogodbe. Med drugim tudi o brezplačnem odvozu gospodinjskih odpadkov kakor tudi o odškodninah za zmanjšanje kakovosti okolja zaradi prisotnosti odlagališča.

Mestnim svetnikom sem podrobno predstavil kronologijo reševanja pogodbenih dogovorov in opozoril na neskladja ter dejstvo, da MO Ptuj ni upoštevala roke določene za izpolnitev posameznih pogodbenih določil. Ob tem sem zagovarjal stališče ČS Jezero, da mora brezplačen odvoz in odškodnine ostati dokler se ne izpolnijo vse pogodbene zaveze. Med drugim se je MO Ptuj zavezala, da bo do zapolnitve odlagališča CERO Gajke, oziroma najdlje za obdobje 15. let ter prenehanju obratovanja le-tega, odstranila vse objekte, površine rekultivirala, zasadila z drevjem ali posejala travo ter poiskala novo lokacijo. Kot je znano MO Ptuj temu ni sledila, prav tako pa ni sledila obvezi, da bo na deponiji uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju in preprečila negativne vplive na okolje.

Naše pobude so pri večini mestnih svetnikih naletele na neodobravanje, s strani posameznih svetnikov, pa nam je bilo celo očitano, da smo požrešni, da je pogodba tako ali tako nična in da smo s pogodbo v ČS Jezero dobili mnogo več kot druge četrti. Po burni in težki razpravi smo na pobudo naše mestne svetnice Sergeje Puppis Freebairn (Lista Andreja Čuša) vseeno uspeli dogovoriti, da se odškodnine za zmanjšanje kakovosti okolja zaradi prisotnosti odlagališča ne ukinejo takoj, temveč se postopoma zmanjšujejo. Žal posluha za ohranitev brezplačnega odvoza gospodinjskih odpadkov s strani županje in večine mestnih svetnikov, razen prisotnih svetnikov Liste Andreja Čuša, ni bilo.

Na koncu sestanka je županja obljubila, da bo v obeh četrteh sklicala zbor krajanov in vso zadevo pojasnila. Žal epidemiološka slika realizacije še ne dopušča, se pa kljub temu ob tem poraja vprašanje zakaj krajani o nameri MO Ptuj, da jim bo zaračunavala odvoz smeti vseeno niso bili pisno ali kako drugače obveščeni.

Glede na vse omenjeno zagotovo lahko zaključim, da so CERO Gajke še en slabo voden projekt MO Ptuj, ki bo imel dolgoročne in negativne posledice na zdravje ljudi in okolje. Krajani četrti Spuhlja in Jezero so bili očitno s strani MO Ptuj in njenimi obljubami zavedeni.

S strani ČS Jezero zadeva še zdaleč ni končana, saj se bomo obrnili na svojega odvetnika.

Črtomir Rosić, predsednik Četrtne skupnosti Jezero