Težave krajanov ČS Jezero s sistemom KKS Ptuj

Težave krajanov ČS Jezero s sistemom KKS Ptuj
Uvodne ugotovitve

Svet ČS Jezero je na svoji 3. redni seji, ki je bila v sredo, 13. 2. 2019, ob 19. uri v Domu krajanov Budina – Brstje obravnaval vse večje težave s katerimi se krajani srečujejo pri koriščenju storitev KKS Ptuj.

KKS Ptuj in podjetje Teleing d.o.o. sta 31.8.2010 podpisala Pogodbo o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega sistema v MO Ptuj. Pogodbeni stranki sta sklenili pogodbo z namenom posodobitve obstoječega KKS Ptuj, izgradnje širokopasovnega sistema na območju Mestne občine Ptuj, kjer prebivalcem še ni zagotovljen dostop do širokopasovnih storitev (internet) in signala kabelske televizije, povezave obstoječega KKS z novim KKS, vlagatelj pa tudi z namenom trženja storitev kabelske televizije in dostopa do interneta ter drugih elektronskih komunikacij v pogodbenem obdobju. Pogodba predvideva, da je pogodbeno obdobje 28 let od začetka veljavnosti pogodbe.

Vlagatelj (Teleing d.o.o.) se je v omenjeni pogodbi zavezal, da bo zgradil nov KKS sistem najkasneje do 31.12.2014, nadgradnjo obstoječega KKS sistema pa do najkasneje 31.12.2015. Vlagatelj bo KKS Ptuj do zaključka vseh nalog iz 10. člena pogodbe v 15 dneh po zaključku vsakega koledarskega trimesečja poročal o izvajanju pogodbe. Vlagatelj (Teleing d.o.o.) se je tudi obvezal, da bo v 30 dneh po poteku pogodbenega obdobja KKS in nov KKS izročil v neposredno posest družbi KKS Ptuj. Po pogodbi je predčasna odpoved pogodbe s strani vlagatelja mogoča po poteku 14 let le, če je v celoti dokončana izgradnja novega KKS in posodobitev novega KKS

KKS Ptuj in podjetje Teleing d.o.o. sta 21.7.2014 zaradi novih okoliščin sklenila Aneks št. 1 k pogodbi kjer sta okvirno določila zamenjavo stare opreme in izgradnjo optičnega omrežja, ki bi ga naj zamenjali do 31.12.2016.

V maju 2016 je Mestni svet MO Ptuj sprejel sklep o Aneksu št. 2 k Pogodbi o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega sistema v MO Ptuj, ki določa da bo vlagatelj (Teleing d.o.o.) na podlagi izraženega interesa ČS Panorama zgradil tudi novo širokopasovno optično omrežje do 31.12.2017. V nadaljevanju je bil v juniju 2017 k pogodbi sklenjen tudi Aneks št. 3, ki določa sredstva za produkcijo medija PeTV.

Po javnih virih (Ajpes) je podjetje Teleing d.o.o. 15.12.2017 prešlo v 100% last Telemacha, iz poslovnega registra pa je bilo izbrisano 23.4.2018.

Občani nekaterih območij MO Ptuj izražajo veliko nezadovoljstvo z delovanjem omrežja KKS Ptuj. Pogoste so namreč prekinitve, slaba kakovost televizijski kanalov in nizke hitrosti interneta, ter zelo slab odziv na reklamacije, katerih odprava traja tudi po več dni. Kljub obljubam MO Ptuj se omrežje KKS Ptuj na nekaterih območjih ne posodablja z optiko, ki ponuja kakovostnejše storitve.

Nezadovoljstvo občanov je še posebej izrazito ob prehodu na novega operaterja Telemach d.o.o., ki je prevzel podjetje Teleing d.o.o. Slednje se je namreč po Pogodbi o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega sistema v MO Ptuj iz leta 2010 zavezalo k posodobitvi in nadaljnjem razvoju ptujskega KKS omrežja. Prav tako krajani izražajo precejšnje nezadovoljstvo, da so bili primorani podpisati pogodbe z novim operaterjem KKS Ptuj, torej podjetjem Telemach d.o.o., in vrniti stare kodirne kartice od podjetja Teleing d.o.o., saj v nasprotne ne bi več mogli koristiti storitev KKS Ptuj.

Podobno situacijo glede slabe kakovosti storitev KKS je opaziti tudi v ČS Jezero, ki je na to opozorila že pred leti.  Tako smo v ČS Jezero v februarju 2013 opravili anketo o zainteresiranosti krajanov za nadgraditev omrežja KKS Ptuj z optičnimi kabli. Analizo ankete smo člani sveta ČS Jezero obravnavali na 22. redni seji, ki je bila 13. marca 2013.

Krajanom četrti se je poslala anketa (490 anketnih vprašalnikov se je razdelilo po gospodinjstvih) s pomočjo katere se ugotovi njihov interes po nadgraditvi dostopa do interneta in kabelske televizije z optičnimi kabli. S strani krajanov smo prejeli vrnjenih 227 izpolnjenih anket (47,3%), na podlagi katerih se je naredila analiza, ki je podala, da ima v četrti kar 62 % gospodinjstev dostop do interneta in digitalne televizije preko KKS Ptuj oz. podjetja Teleing d.o.o., 26 % gospodinjstev ima dostop preko ADSL priključka (Siol, Amis, T2), 12 % gospodinjstev dostopa še nima.

Kar 52 % vseh gospodinjstev s storitvijo ni zadovoljnih (najmanj so zadovoljni s hitrostjo in stabilnostjo povezave), zato si 82 % gospodinjstev želi svoj dostop nadgraditi z optičnimi kabli. Iz analize je razvidno, da 53 % gospodinjstev, ki  uporabljajo samo storitve KKS Ptuj oz. podjetja Teleing d.o.o., s storitvijo niso zadovoljni (nezadovoljstvo je podano tako za hitrost in stabilnostjo povezave kot s podporo), nadgraditev pa si želi kar 90 % gospodinjstev.

Svoj dostop do interneta in digitalne televizije preko optičnih kablov, si želi tudi 75 % vseh gospodinjstev, ki dostopa še nima. Omenjeno analizo, ki je bila opravljena na podlagi prejetih izpolnjenih anket s strani krajanov smo predstavili tudi na kolegiju direktorjev KKS Ptuj in Teleing d.o.o., ki je bil 18. marca 2013, ob 10. uri na sedežu KKS Ptuj/Teleing. Na omenjenem kolegiju smo se dogovorili, da se o nadaljnjih akcijah podrobneje dogovorimo na eni od naslednjih sej četrti. Žal, v nadaljevanju do omenjene seje zaradi zasedenosti direktorjev obeh podjetij ni prišlo, prav tako pa nismo dobili nobenega odgovora, kljub večkratnim pozivom.

Vprašanje in pobuda

Kakšne so bile aktivnosti in kakšno pravno stališče je zavzela MO Ptuj ob spremembi lastništva podjetja Teleing d.o.o. in na kateri pravni osnovi je lahko podjetje Telemach d.o.o. prevzelo in pričelo koristiti omrežje KKS Ptuj?

Prav tako se naj preučijo vse pravne podlage upravičenosti vseh podpisanih pogodb krajanov MO Ptuj s podjetjem Telemach d.o.o. po prevzemu KKS Ptuj.

Zadeva se mnogim občanom zdi zelo sporna zato predlagamo pravno preučitev nastale situacije in načina predčasne prekinitve Pogodbe o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega sistema v MO Ptuj s strani Podjetja Teleing d.o.o.

Hkrati predlagamo, da se omrežje KKS Ptuj preda v upravljanje nacionalnemu operaterju Telekom Slovenije d.d. ter z njim podpiše podobna pogodba kot s podjetjem Teleing d.o.o. S tem bi se občanom zagotovile kakovostnejše telekomunikacijske storitve.

Po javno dostopnih virih (AKOS – program infrastrukturnih investicij Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije) je Telekom Slovenije d.d. na MO Ptuj že podal vlogo za soglasje za nadgraditev nekaterih predelov MO Ptuj z optiko, zato se naj zadeva obravnava prioritetno in s podjetjem čim prej podpiše pogodba o služnosti (Vir: http://investicije.akos-rs.si/Nemere-pozivi/Namera/nam/10816).

Sklep

Omenjena vprašanja in pobude se na MO Ptuj podajo preko mestne svetnice na 3. seji Mestnega sveta MO Ptuj (25. 2. 2019)

Foto: Pixabay.com

Hits: 183