Uresničevanje pogodbe CERO Gajke – Analiza

Uresničevanje pogodbe CERO Gajke – Analiza

Pogodba med Mestno občino Ptuj in takrat Mestno četrtjo Jezero oziroma Četrtno skupnostjo Jezero, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti povezane z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (CERO Gajke) je bila sklenjena 23. 10. 2002. Pogodbeni stranki sta se v pogodbenih točkah na šestih straneh dogovorile o splošnih zahtevah in zahtevah na področju infrastrukture ter terminskim planom za izpolnitev pogodbenih dogovorov.

Omenjeni terminski plan je podrobno opredeljen, v 2. členu pogodbe CERO Gajke pa se je MO Ptuj zavezala, da bo izpolnila dogovorjene splošne zahteve in zahteve na področju infrastrukture v roku 4. do 5. (štirih do petih) let od dneva podpisa pogodbe. V 2. členu pogodbe je v prvi alineji določeno, da bo MO Ptuj izvedla postopek za ugotavljanje volje krajanov Spuhlja, da se organizirajo kot samostojna mestna ali primestna četrt, kar je bilo tudi realizirano. V 3. členu pogodbe se je MO Ptuj zavezala, da bo od začetka obratovanja, oziroma od dneva odložitve prve bale odpadkov na CERO Gajke in do zapolnitve odlagališča, končala vse pogodbene točke, oziroma najdlje v obdobju 15 (petnajstih) let. To poročilo o realizaciji zahtev po pogodbenih točkah se navezuje le na področje ČS Jezero, tako da ostale točke, ki se navezujejo na ČS Spuhlja niso stvar razprave oz. poročila.

V Četrtni skupnosti Jezerro smo pripravili podrobno analizo uresničevanja pogodbenih točk in jo obravnavali na 3. redni seji, ki je bila v sredo, 13. 2. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, 2250 Ptuj. Poročilo smo posredovali županji in strokovnim službam Mestne občine Ptuj, ki so nanj odgovorili v sredo, 20. 2. 2019. Prav tako smo se isti dan člani Sveta Četrtne skupnosti Jezero sestali z županjo in predstavniki strokovnih služb Mestne občine Ptuj ter imeli razpravo po obeh poročilih. Sestanek je bil v Domu krajanov Budina – Brstje, ob 15.30.

Poročilo o uresničevanju pogodbenih točk CERO Gajke (.pdf) – ČS Jezero)

Poročilo o realizaciji odškodninske pogodbe CERO Gajke za ČS Jezero (.pdf) – SOU Spodnjega Podravja

Zapisnik sestanka z županjo in predstavniki strokovnih služb MO Ptuj (.pdf) – ČS Jezero

Hits: 122