Sporočilo za javnost – poročilo o delu ČS Jezero v mandatu 2018-2022

Sporočilo za javnost – poročilo o delu ČS Jezero v mandatu 2018-2022

Četrtna skupnost Jezero (v nadaljevanju ČS Jezero) je v četrtek, 17.11.2022, ob 17. uri sklicala tiskovno konferenco za krajane, medije in vso zainteresirano javnost na kateri je želela predstaviti svoje delo v mandatu 2018-2022. Tiskovna konferenca je bila sklicana v dvorani Doma krajanov Budina-Brstje. ČS Jezero je svoj razvojni program sprejela na svoji 2. redni seji, ki je bila v sredo, 16.1.2019, ob 19. uri v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova 20/a, Ptuj. Na omenjeni seji je sprejela pet (5) glavnih ciljev v svojem novem mandatu:

 • zaprtje CERO Gajke
 • realizacija odprtih postavk po pogodbi CERO Gajke (poudarek na Ormoški cesti)
 • obnova kuhinje in jedilnice OŠ Mladika
 • razširitev optike v ČS Jezero
 • pobude za varno šolsko pot OŠ Mladika

Ob tem smo v ČS Jezero veseli nove pridobitve v OŠ Mladika, kjer je bila izvedena sanacija kuhinje in jedilnice, ter novo optično omrežje javnega operaterja Telekom Slovenije v Belšakovi ulici in njenih stranskih ulicah. Na ostalih področjih v ČS Jezero žal nismo bili uspešni. V tem mandatu smo v ČS Jezero imeli dvaindvajset (22) sej Sveta ČS Jezero (20 rednih, 2 dopisni), tri (3) delovne sestanke s krajani in devet (9) srečanja oz. sestankov z županjo Nuško Gajšek in predstavniki ter svetniki MO Ptuj. Sprejeli smo tudi druge cilje, ki smo jih razvrstili po posameznih področjih:

 • investicijsko vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje (zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade)
 • skrb za okolje (ozaveščanje krajanov o skrvi za okolje, povečanje udeležbe krajanov na vsakoletnih čistilnih akcijah – posebej mlajše generacije…)
 • investicije v infrastrukturo (sanacija ulic in cest (K jezeru, Na tratah, Macunova ulica), izgradnja kanalizacije (Mladinska ulica)
 • projekti na področju kulture (vsakoletne prireditve z društvi v četrti)
 • vseživljensko učenje (predavanja na področju požarne varnosti, varnega prometa, negativnega vpliva drog, nasilje v družini)
 • delo z mladimi (navezovanje posebnega odnosa z mladimi in njihovo aktivnejše vključevanje v javno življenje četrti ter projekt izgradnje športnega parka ob potoku Rogoznica)
 • projekti na področju zdravja (predavanja na temo zdravega načina življenja, projekt »Zdravo življenje« – meritve holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja in krvnega tlaka)
 • uresničevanje pobud krajanov (sprotno obravnavanje pobud in vprašanj krajanov ter posredovanje na pristojne službe MO Ptuj, reševanje posamične problematike krajanov, ki so v pristojnosti ČS Jezero)
 • redno obveščanje o delu Sveta ČS Jezero (vzpostavitev spletne strani, vzpostavitev Facebook strani, redno objavljanje o dogajanju v četrti, redno objavljanje zapisnikov sej Sveta ČS Jezero)
 • poglobiti sodelovanje s CI za ptujsko obvoznico (usklajevanje in skupen nastop pri nekaterih ključnih problemih glede ptujske obvoznice in obnove ormoške ceste)

Pri svojem delu so bile naše vodilo vrednote kot so poštenost, pravičnost, delavnost, odgovornost in spoštljivost, pri tem pa smo na MO Ptuj in javna podjetja (Javne službe Ptuj, Komunalno podjetje Ptuj) podali triinštirideset (43) pobud in predlogov. Na mnoge pobude s strani MO Ptuj ni bilo odgovorov, saj smo do zadnje, 22. redne seje ČS jezero (19.11.2022) dobili odgovore le na okrog 23% pobud. Po naši nameri, da skličemo novinarsko konferenco, smo v ponedeljek, 7.11.2022 s strani MO Ptuj dobili odgovore na naše pobude za nazaj, a ne za vse.

Če se osredotočimo na pet (5) glavnih ciljev lahko zaključimo za je bilo zaprtje odlagališča CERO Gajke in realizacija odprtih postavk po pogodbi CERO Gajke redna tema na skoraj vseh sejah ČS Jezero. Razhajanja z MO Ptuj na omenjeno problematiko je bilo prisotno že na prvem srečanju z županjo in predstavniki MO Ptuj (20. 2. 2019). V ČS Jezero smo ves čas mandata zagovarjali stališče, da je zapisane dogovore po pogodbi CERO Gajke potrebno spoštovati, MO Ptuj pa je zagovarjala stališče, da je pogodba že potekla in v zvezi s tem nima več obveznosti.

Pri tem lahko ponovno spomnimo, da je pogodba CERO Gajke (23.10.2002) predpisuje točno določene obveznosti obeh podpisnikov. V njen so zapisani dogovori glede investicij na področju infrastrukture, obveze glede uporabljene tehnologije, jasne zaveze glede rokov za izpolnitev posameznih zahtev, jasne zaveze glede odškodnin krajanom za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja in jasne zaveze glede zaprtja deponije CERO Gajke.

Sama deponija CERO Gajke se je spopadala z vse večjimi težavami glede manipulacije odpadkov, kapljico čez rob pa je povzročil požar 14.7.2020. V sled dogajanju je ČS Jezero na svoji 13. redni seji (13.8.2020) sprejela sklep z zahtevo za zaprtje odlagališča in druge sklepe (zahtevo za vpogled v celotno dokumentacijo – analize in meritve izcednih vod, zahtevo za ponovno presojo vplivov na okolje, najem odvetnika za pridobitev pravnega mnenja in zastopanje interesov ČS Jezero in krajanov …). Žal v ČS Spuhlja, ki se je omenjena problematika prav tako dotika, zadeve niso želeli obravnavati.

Sledil je delovni sestanek z županjo in predstavniki MO Ptuj, ki je bil v Spuhlji (10.9.2020) ob prisotnosti vseh članov ČS Jezero ter ČS Spuhlja na katerem smo sprejeli konsenz in nekatere dogovore glede predloga sklepa o začetku zapiranja odlagališča CERO Gajke:

 • objekti na območju odlagališča ostanejo v funkciji
 • ČS Jezero in ČS Spuhlja dobita vpogled v vso projektno dokumentacijo, vse zapisnike inšpekcijskih organov in ugotovitve drugih institucij
 • na področju CERO Gajke se ne dovoli nadaljnja razširitev odlagalnih polj in sploh odlaganje odpadkov ter drugih s tem povezanih gospodarskih dejavnosti
 • ob zapiranju odlagališča se izvede njegova sanacija
 • odškodnine krajanom se bodo s pogajanji ponovno določile
 • v kolikor bodo sprejeti novi dogovori bodo ti zapisani v novi pogodbi
 • MO Ptuj preuči zahtevo, da se deponija CERO Gajke uporablja samo za Ptujčane
 • izvede se sanacija kompostarne na način, da ne bo več negativnih vplivov na okolje in smradu
 • končati se morajo vsi nerealizirani projekti po pogodbi CERO Gajke
 • županja bo sklicala zbor krajanov in jih seznanila z nadaljnjimi aktivnostmi
 • MO Ptuj bo najela pravnika za pravno mnenje glede pogodbe CERO Gajke, pri razgovorih pa bo sodelovala tudi ČS Jezero
 • MO Ptuj in ČS Jezero pričneta z dogovori glede izvedbe športnega igrišča ob Rogoznici
 • MO Ptuj pristopi k reševanju problematike plazenja brežine ceste v Brstju

Žal je kasneje MO Ptuj od nekaterih dogovorov odstopila in na Mestnem svetu enostransko sprejela sklepe, ki so se nanašali na način zaprtja deponije CERO Gajke, ukinitev odškodnin krajanom za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja in brezplačnem odvozu smeti. Enostransko sprejeti sklepi niso bili v skladu z novimi dogovori niti v skladu s pogodbo CERO Gajke. V nadaljevanju je ČS Jezero za pomoč pri nadaljnjih pogajanjih z MO Ptuj na svoje stroške najela svojega odvetnika (Odvetniška pisarna Štelcer-Vračko), prav tako pa je svojega odvetnika najela tudi MO Ptuj (Odvetniška družba Neffat).

MO Ptuj in ČS Jezero v nadaljevanju pridobita vsaka svojo ločeno pravno mnenje glede veljavnosti pogodbe, MO Ptuj pa si pridobi tudi pravno mnenje glede dolžnosti in upravičenosti plačila stroškov pravnika.

Sledili so delovni sestanki z mestnimi svetniki in predstavniki MO Ptuj na katerih so na ČS Jezero leteli očitki nekaterih mestnih svetnikov, da smo dobili vse in še več, da se je zadnjih 20 let vlagalo večinoma v ČS Spuhlja in ČS Jezero. Pri tem smo bili priča tudi velikim pritiskom in posrednim grožnjam županje, da bo ustavila vsa plačila storitev za našo odvetnico. Čeprav smo imeli glede sodelovanja z odvetnico sprejete vse sklepe in v proračunu zagotovljena svoja lastna sredstva, ki jih potrdil tudi Mestni svet, so v MO Ptuj razmišljali o ukrepih proti ČS Jezero zaradi nenamenske porabo denarja. V sled temu smo žal bili primorani sodelovanje z našo odvetnico prekiniti.

V nadaljevanju smo v ČS Jezero zaradi nenehnih očitkov zahtevali pregled investicij po vseh četrteh MO Ptuj za zadnjih 20 let, ki ga je MO Ptuj sicer pripravila v mesecu oktobru 2021, a ga ni nikoli uradno predala niti obravnavala. V nadaljevanju podajamo samo skupne vrednosti investicij, podrobne tabele pa so na voljo na naši spletni strani https://mcjezero.si/pogodba-cero-gajke/.

Investicije po četrtnih skupnostih 2002 – 2020
 • ČS Center  – 37.787.771,91 €
 • ČS Breg – Turnišče – 42.408.657,40 €
 • ČS Grajena – 6.235.097,64 €
 • ČS Jezero – 5.156.851,59 €
 • ČS Ljudski vrt – 24.788.159,00 €
 • ČS Panorama – 4.248.834,02 €
 • ČS Rogoznica – 11.090.319,91 €
 • ČS Spuhlja – 4.097.431,10 €

Na koncu lahko zaključimo, da smo v tem mandatu s strani županje in nekaterih predstavnikov MO Ptuj bili priča povsem indolentnemu odnosu do določene problematike in da kljub obljubam županje v tem mandatu ČS Jezero ni bila enakopraven sogovornik.

MO Ptuj žal na naše zahteve, zastavljene v skladu s pogodbo CERO Gajke in pridobljenim pravnim mnenjem še vedno ni posredovala svojih odgovorov.

Črtomir Rosić, predsednik ČS Jezero