Zapisnik 2. izredne seje MO Ptuj – 10. 4. 2019

Zapisnik 2. izredne seje MO Ptuj – 10. 4. 2019

Številka: 900-36/2019
Datum: 11. 4. 2019

Zapisnik 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v sredo, dne 10. aprila 2019, ob 15. uri v sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1/I, soba 8.

Sejo je na podlagi 23. člena Statuta občine in 21. člena Poslovnika sveta sklicala in vodila Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, ki je uvodoma pozdravila prisotne na seji in ugotovila sklepčnost seje.

Od 29 članov sveta je bilo na začetku seje na seji prisotnih 23 svetnic in svetnikov, s čimer je na podlagi 10. člena Statuta občine bila podana sklepčnost seje. Svet je na podlagi 1. odstavka 44. člena Poslovnika sveta lahko nadaljeval s sejo in veljavno sprejemal odločitve.

Skupaj prisotni svetniki: Andrej Lazar, Boštjan Šeruga, mag. Sonja Purgaj, Andrej Čuš, Viktorija Bezjak, Aleksander Voda, Sergeja Puppis Freebairn, Miha Požgai, Dijana Alibabić, dr. Štefan Čelan, Marjan Bezjak, Tatjana Vaupotič Zemljič, Vladimir Koritnik, mag. Darja Harb, Helena Neudauer, Marjan Kolarič, Nuša Ferenčič, Andrej Vindiš, Milan Klemenc, Gorazd Orešek, Alen Iljevec, Janez Rožmarin, Marta Tušek in Mario Hlušička.

Svojo odsotnost so v skladu s prvim odstavkom 30. člena Poslovnika sveta zaradi neodložljivih obveznosti predhodno napovedali in opravičili Rajko Fajt, dr. Bojan Pahor, mag. Mirjana Nenad in Metka Petek Uhan. Kasneje je svoj prihod na sejo napovedal Gorazd Orešek.

Na seji sveta so prisostvovali tudi: mag. Janez Merc, vodja Sekretariata za splošne zadeve, Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, Alenka Korpar, direktorica SOU SP, mag. Dejan Zorec, SOU SP, Tamara Gajski, vodja Kabineta župana, Aleš Dajčman, predstavnik Civilne iniciative, Črtomir Rosić, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Jezero, Tomaž Willenpart, predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo, Matej Gajser in Denis Hrga, Sekretariat za splošne zadeve.

Na seji prisotni novinarji: Gregor Mlakar, Danijel Poslek, Hojka Berlič in Dženana Kmetec.

Celoten zapisnik v .pdf