Zapisnik 3. delovnega sestanka s krajani Ormoške ceste

Zapisnik 3. delovnega sestanka s krajani Ormoške ceste

Datum: 6. 5. 2019

Zapisnik 3. delovnega sestanka s krajani Ormoške ceste, ki je bil v ponedeljek, 6. 5. 2019, ob 18. uri v dvorani Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.

Prisotni:
  • Člani sveta: Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič in Viktorija Bezjak.
  • Člani MO Ptuj Nuška Gajšek, županja MO Ptuj, Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, Alenka Korpar, direktorica SOU občin Spodnjega Podravja, Matjaž Damiš, kabinet županje MO Ptuj, Boštjan Šeruga, svetnik MO  Ptuj, Sonja Purgaj, svetnica MO Ptuj
  • Ostali prisotni: Branko Strelec, predsednik ČS Spuhlja, člani Civilne iniciative za ptujsko obvoznico, krajani katerim rekonstrukcija Ormoške ceste posega v lastnino
Dnevni red:
  1. Rekonstrukcija ormoške ceste

Add 1) Rekonstrukcija Ormoške ceste

Predsedujoči je prisotne v uvodu seznanil z nekaterimi izhodišči delovnega sestanka ter jih predal v razpravo. Na razpravi so bila izmenjana različna stališča tako krajanov, ki so se želeli vključevati v razpravo, kakor tudi vseh ostalih prisotnih.

Na koncu razprave so prisotni krajani večinsko sprejeli skupna izhodišča za sestanek s predstavniki DRSI, ki ga je za četrtek, 9. 5. 2019, ob 17. uri sklicala županja MO Ptuj Nuška Gajšek, ti pa bodo tudi predlogi sklepov za nadaljevanje 2. izredne seje Sveta Mestne občine Ptuj.

 Sklepi:

1.člen:

(1) Mestni svet Mestne občine Ptuj poziva Ministrstvo za infrastrukturo, da na glavni cesti G1-2/0249 Spuhlja –Ptuj prepove mednarodni tovorni tranzitni promet in ga preusmeri na cesto višjega reda.

(2) Ob preusmeritvi mednarodnega tovornega tranzitnega prometa se izvede investicijsko vzdrževanje ceste v skladu s predlogi krajanov (enaka širina cestišča, minimalna širina pločnikov za mešane površine za pešce in kolesarje, brez dvigovanja nivelete in z izgradnjo manjšega krožnega križišča)

(3) V skladu z zakonodajo naj se označi več prehodov za pešce, predlaga pa se tudi postavitev stacionarnega radarja

(4) Tekoče investicijsko vzdrževanje ceste se izvede ob upoštevanju predstavljenih sprememb in lokalnih zožitev, kjer so objekti postavljeni ob samo cesto

(5) Naj se predstavi rešitev na celotni trasi vključno s III. etapo, ki bo upoštevala zgoraj naštete zahteve krajanov

(6) V času predlaganega investicijskega vzdrževanja ceste se naj predvidi obvoz za promet

2.člen: Pristojne strokovne službe Mestne občine Ptuj se zadolži, da nadaljujejo aktivnosti za umeščanje in izgradnjo južne obvoznice z vsemi deležniki in pristojnimi državnimi službami.

3.člen: Mestni svet Mestne občine Ptuj ne podpira izgradnje obvoznice po severni strani Ptujskega jezera, katere trasa bi potekala preko Puhovega mostu.

4.člen: Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Delovni sestanek se je zaključil ob 20.35.

Celoten zapisnik v .pdf

Lista prisotnih