Obvestilo o odkupu nepremičnin za potrebe regionalne kolesarske povezave

Obvestilo o odkupu nepremičnin za potrebe regionalne kolesarske povezave
Obvestilo o odkupu nepremičnin za potrebe regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnic

Mestna občina Ptuj je v partnerstvu z občinami Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Juršinci, Markovci in Gorišnica prijavila na Ministrstvo za infrastrukturo projekt Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostni mobilnosti v Spodnjem Podravju. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, občina prijaviteljica in partnerske občine so soinvestitorke projekta. Projekt je sestavljen iz 3 odsekov, eden izmed njih je odsek 3 Ptuj – Markovci – Gorišnica. Na  tem odseku bo na novo vzpostavljenih 13,7 km kolesarskih povezav, od tega na območju Mestne občine Ptuj 4,1 km. Projekt se bo izvajal v letih 2021 do 2023.

Skladno s projektom, ki ga je izdelalo podjetje Proinfra d.o.o., je za izvedbo predvidene investicije potrebno odkupiti del nepremičnin, ki so v neposredni bližini regionalne ceste R3 713/4940 Dornavske ceste, ki ležijo v ČS Jezero. Vsi posamezniki, katerih del zemljišča se potrebuje za izvedbo kolesarske steze so bili seznanjeni s traso projekta in pogodbo za odkup dela nepremičnine v kateri so opredeljene približne kvadrature in cena ponujena za odkup dela zemljišča, ki je bila določena na podlagi cenilnega poročila. Postopek odkupa bi potekal v dveh fazah, in sicer bi prvotno z vami sklenili pogodbo, po zaključku investicije in pravnomočno zaključenem postopku parcelacije pa bi se sklenil aneks k pogodbi, ki bi predstavljal podlago za izplačilo odškodnine in ureditev zemljiškoknjižnega stanja novonastale nepremičnine, na kateri bo urejena kolesarska steza. V aneksu bi se opredelilo tudi morebitno doplačilo oziroma vračilo odškodnine, v kolikor bi prišlo do spremembe površine posega po izvedeni investiciji v primerjavi s predvidenim po projektu. Za čas trajanja investicije oziroma za čas do 31. 12. 2023 bi na delu nepremičnine ustanovili služnostno pravico, ki bi Mestni občini Ptuj pomenila podlago za pričetek gradnje.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo:

  • na telefonski številki 02/748 29 74 ali na elektronski naslov: majcen@ptuj.si; kontaktna oseba: Nina M. Ogrizek (glede postopka odkupa)
  • na telefonski številki 02/748 29 64 ali na elektronski naslov: zorec@ptuj.si; kontaktna oseba: Tadej Zorec (glede izvedbe investicije)

Vir: Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti MO Ptuj