Odprto pismo županji Nuški Gajšek glede zaprtja CERO Gajke

Odprto pismo županji Nuški Gajšek glede zaprtja CERO Gajke

Spoštovani,

ob pregledu predloga dnevnega reda in gradiva za 18. redno sejo Mestnega sveta MO Ptuj, ki  je sklicana za ponedeljek dne 14. 9. 2020 ob 15. uri, lahko zasledimo, da ste med 20. točk uvrstili tudi Predlog Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke (13. točka). Menim, da uvrstitev omenjene točke in sklepa na Mestni svet MO Ptuj ni v skladu z določbami Pogodbe CERO Gajke, saj se v zvezi s tem MO Ptuj in ČS Jezero kot pogodbeni stranki nista uskladili. S tem se krši načelo sporazumnega reševanja sporov in določbe 2. člena pogodbe, ki na koncu navaja, da se bosta pogodbeni stranki medsebojno obveščali in sodelovali. Prav tako menim, da Predlog Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke ni v skladu z 9. točko 3. člena, ki navaja, da bo MO Ptuj ob zapolnitvi CERO Gajke, oziroma ob prenehanju le-tega, odstranila vse objekte (sortirnico, balirnico, kompostarno invse druge zgrajene objekte), površina pa se bo rekultivirala, zasadila z drevjem ali posejala trava.

V gradivu tudi nisem zasledil naših Pripomb na Kronologijo aktivnosti in Poročilo o realizaciji pogodbe CERO Gajke podanih s strani SOU občin v Spodnjem Podravju. Te sem kot predsednik ČS Jezero ustno podal na delovnem sestanku  s svetniki Mestnega sveta MO Ptuj, ki ste ga sklicali v torek, 1. septembra 2020, ob 15. uri, v veliki sejni sobi ptujske mestne hiše. Naše pripombe sem podal tudi pisno saj predloženi dokumenti s strani SOU ne odražajo realnega stanja realizacije pogodbenih dogovorov ter aktivnosti in napore ČS Jezero pri reševanju problematike med samim izvajanjem pogodbe. Razlogi zakaj naših pripomb niste dodali med gradivo mi sicer niso znani, verjamem pa, da so moteči. Sami veste, da je odprtih še veliko vprašanj, tudi kar se tiče izvedbe športnega igrišča ob potoku Rogoznica, ki ste ga na zadnjem skupnem sestanku predstavnikov MO Ptuj in ČS Jezero (20.2.2019) kategorično zavrnili, novega dogovora pa kljub našim večkratnim pozivom še ni.

Odločanje o tako pomembni zadevi, kot je CERO Gajke na sklicani 18. seji Mestnega sveta MO Ptuj z obsežnimi 20. točkami dnevnega reda je nadvse neodgovorno. Mestni svetniki enostavno v tako kratkem času ne morejo predelati vso to pomembno gradivo in se seznaniti z vsemi vidiki, da bi se lahko potem na seji kvalitetno odločali. Uvrstitev Predloga Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke in njegovo vsebino na sklicano sejo torej razumem kot povsem indolenten odnos MO Ptuj do pobud ČS Jezero in enostransko dejanje, ki ni v skladu s sodobnimi političnimi in drugimi družbenimi normami. Predlagam in hkrati pozivam, da se 13. točka dnevnega reda, torej predlog sklepa glede CERO Gajke na sklicani 18. redni seji izvzame iz razprave in odločanja, dokler se MO Ptuj in ČS Jezero ne uskladita o vseh odprtih vprašanjih. Ob tem poudarjam, da imamo vsi deležniki v zvezi s tem veliko odgovornost. Sami veste, da so CERO Gajke občutljiva zadeva, tako z okoljevarstvenega vidika, kakor tudi z vidika zdravja ljudi. Pri tem je potrebno torej slediti vsem dejavnikom na tem področju in ne moremo pristati na površne odločitve.

Foto: Črtomir Goznik

Dobro tudi veste, da v ČS Jezero ves čas zagovarjamo načelo, da je zdravje ljudi in ohranjanje okolja na prvem mestu ne glede na nastale stroške. Glede zaprtja CERO Gajke v ČS Jezero torej sledimo dogovorjenim pogodbenim točkam, ki so glede tega jasne. Predvsem 4. člen Pogodbe CERO Gajke v katerem se je MO Ptuj obvezala izvesti vse prevzete obveze v obsegu, ne glede na cenovne in stroškovne spremembe, do katerih bo prišlo v teku izvajanja teh del in veljavnosti pogodbe. S tem so tudi mišljena vsa dela glede sanacije deponije, ki je sedaj povsem v neskladju s potrjenim projektom in močno ogroža okolje in zdravje ljudi.

Pričakujem, da boste proučili in upoštevali moj predlog o umiku Predloga Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke z dnevnega reda 18. redne seje MO Ptuj in pred kakršnimkoli enostranskim odločanjem odprli širšo razpravo tudi s krajani ČS Spuhlja in ČS Jezero, ki jih problematika najbolj zadeva. Stanje glede CERO Gajke se je v zadnjem času močno spremenilo, krajanom omenjenih četrti v smislu informiranja pa kot županja niste namenili dovolj velike pozornosti. Menim, da njihovo mnenje pri odločanju o tako pomembni zadevi nikakor ne more biti izključeno.

S spoštovanjem,

Črtomir Rosić, predsednik Sveta Četrtne skupnosti Jezero

Dokumenti

Mestna občina Ptuj: Predlog Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke

Foto: Črtomir Goznik